โครงงานวิทยาศาสตร์

ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
          โครงงานวิทยาศาสตร์  หมายถึง  การศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง   โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมี
ครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา 
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
          1.   โครงงานประเภทการทดลอง
          2.   โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
          3.   โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
          4.   โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ

Advertisements

การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์

การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
          การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นการเสนอผลงานการดำเนินการเป็นเอกสาร
จัดว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงงาน  เมื่อนักเรียนดำเนินการทำโครงงานจนครบ
ขั้นตอนได้ข้อมูล  ทำการวิเคราะห์ข้อมูล  พร้อมทั้งแปรผล  และสรุปผลแล้ว  งานขั้นต่อไปที่ต้องทำคือ
การเขียนรายงาน
          การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง
เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เข้าใจแนวความคิด  วิธีดำเนินงานศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น
 การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
          1. ชื่อโครงงาน
          2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
          3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
          4. บทคัดย่อ
          5. กิตติกรรมประกาศ (คำขอบคุณ)
          6. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
          7. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
          8. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
          9. ขอบเขตของการทำโครงงาน
          10.วิธีดำเนินการ
          11.ผลการศึกษาค้นคว้า
          12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
          13. เอกสารอ้างอิง

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษา และทรงยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “ปัญญาทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” สติปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการอ่านหนังสือ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษานานัปการ
ที่พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยนั้นประกอบด้วย ทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เช่น พระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียน สร้างโรงเรียน พระราชทานพระราชทรัพย์อุดหนุนโรงเรียน พระราชทานอุปกรณ์การเรียน ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน เป็นต้น
 ด้านการศึกษานอกโรงเรียน เช่น ทรงสอนหนังสือชาวบ้าน ทรงสร้างศาลาร่วมใจ ทรงส่งเสริมการอาชีวศึกษา ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนางานศิลปาชีพ นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และทรงรับมูลนิธิแม่ชีไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!